Hoe gaan wij om met de privacy van jou en jouw kind?

Binnen Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra gaan wij zorgvuldig om met de gegevens van jou en jouw kind. Wij begrijpen dat wij gegevens vastleggen die van invloed zijn op jouw persoonlijke levenssfeer en al onze medewerkers zijn getraind en geïnstrueerd om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarnaast heeft SSOE veiligheidsmaatregelen getroffen.

Waarom worden er gegevens van mijn kind vastgelegd?

Volgens de wet moeten wij persoonlijke gegevens en leerprestaties van jouw kind vastleggen. De contactgegevens van ouders/verzorgers gebruiken wij om met jou in contact te blijven. Daar waar het nodig is voor de gezondheid van jouw kind leggen we ook medische gegevens vast, bijvoorbeeld als jouw kind medicijnen gebruikt. Voor foto’s en films vragen wij altijd toestemming aan jou. Bij kinderen ouder dan 16 jaar vragen we ook om hun toestemming.

Wie legt deze gegevens vast en wie kan deze dan inzien?

Wij proberen zo min mogelijk gegevens van jou of jouw kind vast te leggen. Binnen de scholen van SSOE hebben we ook afspraken vastgelegd wie welke gegevens mag bekijken en wijzigen. Niet iedereen heeft zomaar toegang tot jouw gegevens.

Hoe veilig zijn de gegevens van mij en mijn kind bij SSOE?

Binnen de scholen van SSOE maken we gebruik van digitale (leer-)middelen. We zorgen er voor dat deze omgevingen digitaal beveiligd zijn. Vaak worden deze via het internet aangeboden. Met de leveranciers van deze middelen hebben wij afspraken gemaakt met betrekking tot de veiligheid van jouw gegevens. We houden bij welke digitale activiteiten plaatsvinden binnen de ICT omgeving van SSOE en maken een dagelijkse back-up van alle gegevens.

Wat gebeurt er als onverhoopt gegevens van mij of mijn kind bij anderen terecht komen?

De scholen van SSOE proberen te voorkomen dat jouw gegevens bij anderen terecht komen, verloren gaan of niet juist zijn. Wanneer dat onverhoopt toch gebeurt, hebben we hiervoor een stappenplan dat wij doorlopen.

Wanneer er sprake is van het lekken van persoonlijke gegevens die van invloed zijn op de persoonlijke levenssfeer, melden wij dat ook aan jou.

Hoe zit het met psychologische en orthopedagogische onderzoeken van mijn kind?

Voor psychologische en orthopedagogische onderzoeken van jouw kind vragen wij jouw toestemming. Wij vragen jou of wij het onderzoek af mogen nemen en of we de resultaten met de betreffende medewerkers binnen de school mogen delen.

Ik zie ook wel eens stagiaires en andere mensen rondlopen op school?

De scholen van SSOE maken ook gebruik van externe medewerkers en stagiaires. Met hen zijn afspraken gemaakt om jouw gegevens geheim te houden.

Mijn kind is van school, hoe zit het met zijn/haar dossier?

De scholen van SSOE houden zich aan de wettelijke bewaartermijnen van de gegevens van jouw kind. Dat betekent dat wij de gegevens van jouw kind tot maximaal 2 jaar na vertrek bewaren. 

Sommige gegevens van mij of mijn kind zijn niet correct, wat nu?

Als je van mening bent dat gegevens van jouw kind foutief zijn, kun je  de school vragen deze gegevens te corrigeren, het dossier in te zien of informatie te verwijderen. In de meeste gevallen volstaat een telefoontje naar de administratie of contact met de mentor om dit te regelen. Je kunt ook gebruik maken van een van de standaardbrieven die wij jou hier aanbieden.

Wanneer je toch nog vragen of opmerkingen over de bescherming van jouw persoonlijke gegevens heeft, kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. 

Functionaris Gegevensbescherming

dhr. J. Hendriks 
privacy@ssoe.nl
088 2140115

Responsable disclosure

Wij willen graag met je samenwerken om onze systemen beter te kunnen beschermen. Dit is echter geen uitnodiging om ons netwerk of onze systemen actief te scannen op zwakke plekken. Wij monitoren zelf ons netwerk. Indien je je houdt aan onze voorwaarden van onze responsible disclosure, ondernemen wij geen juridische stappen tegen u, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen daartoe gehouden zijn. De gehele procedure is vastgelegd in onze responsible disclosure.